Connect with us

Uncategorized

หนูน้อย 9 ขวบ

Advertisement

อีกหนึ่งเยาวชนที่ไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่น สำหรับน้อง”ต่าย” ก่อนหน้านี้มีคนในชุมชนระแวก


ใกล้เคียงติดต่อหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อไปเยี่ยมดู พบน้องและคุณพ่อของเธอ ได้อาศัยบนที่ดิน


ของชาวบ้านใจดีที่แบ่งไว้ให้ เพื่อจะได้มีที่ได้นอน โดยน้องเก็บไม้หรือสั งกะสีเก่าๆนำมา

Advertisement


ทำเป็นกระต๊อบเล็กๆใช้สำหรับบั งฝนเท่านั้น ซึ่งนายเกษมผู้เป็นพ่อบอกว่า ตนเองไม่มี


อาชี พเป็นหลัก หากินเองตามทุ่งนา เช่น เก็บปลาหรือกบ ประมาณว่าอาหารตามธ รรมชา ติ


ด้านน้องกระต่ายเองไม่ได้เรียนหนังสือ บ้านเดิมอยู่แถวแม่สอ ด ภายหลังจากแม่ได้ขอแย กทาง
น้องก็ถูกเลี้ยงโดยคุณพ่อมาตลอด บางวันแทบจะไม่มีกิน แถมพ่อเองไม่มีความรู้หรือ

Advertisement


การศึ กษาใดๆที่จะสามารถทำ ง า นได้ เขาเลยไม่มีรายรับ และทุนสนับสนุนมากพอ
ให้บุตรสาวได้เรียนเหมือนคนอื่น กระทั่งน้องเก้าขวบไม่เคยมีบัตรประช าชนเป็นของตนเอง


เลยด้วยซ้ำ หลังจากมีข่ าวออก ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุย และเตรียมจัดหาโรงเรียน


เพื่อให้น้องต่ายได้รับการเรียนรู้เหมือนกับคนทั่วไป ส่วนพ่อเกษมมีผู้ให ญ่ ใจดีให้

Advertisement


อาชี พแก่เขา เพื่อจะได้มีที่ทำเป็นหลักแหล่ง รวมไปถึงหาบ้านอยู่แห่งใหม่กับ
ทั้งสอง เพราะสภาพที่อยู่ในตอนนี้ กินนอนต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ก่อนหน้านี้มีชาวบ้าน


ได้ทำช่วยดูแลทั้งคู่ในเบื้องต้น โดยให้ข้าวน้ำขนมเพื่อประชั งไปเป็นมื้อๆไปก่อน
หลังจากนี้ หลายคนก็หวังว่าทั้งสองจะมีคุณภ าพชีวิตที่ดีกว่าเดิม เป็นกำลังใจให้จ้า

Advertisement

Advertisement

error: Content is protected !!